1. Algemeen
  • Onder SAR Advocaten B.V. wordt in deze algemene voorwaarden verstaan SAR.
  • SAR is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Rotterdam, met als doel het beoefenen van de advocatuur. SAR is ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder nummer 81832087.
  • Alle opdrachten aan SAR of aan SAR gerelateerde (rechts)personen worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard en uitgevoerd door SAR. Dat geldt ook als de opdrachtgever een opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon. Onder “aan SAR gerelateerde (rechts)personen” worden in ieder geval begrepen iedereen, die op verzoek van of in loondienst van SAR werkzaamheden voor SAR (heeft) verricht of zal verrichten, resp. alle andere personen voor wier handelen of nalaten SAR aansprakelijk zou kunnen zijn. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.
 1. Toepasselijkheid
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, die aan SAR zijn gegeven, inclusief vervolgopdrachten, aanvullende opdrachten en nieuwe opdrachten, alsmede alle daarmee verband houdende rechtsverhoudingen. Als een vervolgopdracht, aanvullende opdracht of nieuwe opdracht wordt gegeven door een aan de oorspronkelijke opdrachtgever gerelateerde (rechts)persoon, zijn deze algemene voorwaarden eveneens van toepassing op deze vervolgopdrachten c.q. aanvullende en nieuwe opdrachten, voor welke toepasselijkheid de oorspronkelijke opdrachtgever in staat.
  • De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van SAR, maar ook ten behoeve van alle aan SAR gerelateerde (rechts)personen als bedoeld in artikel 1.3 van deze algemene voorwaarden. Al hetgeen in deze algemene voorwaarden ten behoeve van SAR en aan SAR gerelateerde (rechts)personen als bedoeld in artikel 1.3 is bedongen, geldt als een jegens hen onherroepelijk en om niet gemaakt derdenbeding in de zin van artikel 6:253 van het Burgerlijk Wetboek.
  • SAR is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard, indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden zijn bezwaar tegen de gewijzigde voorwaarden kenbaar heeft gemaakt.
  • Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig, vernietigbaar of niet-afdwingbaar zijn, blijven de overige bepalingen van kracht. De strekking van de algemene voorwaarden blijft in een dergelijk geval zoveel mogelijk gehandhaafd. Van toepassing is steeds de versie zoals te gelden heeft ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst(en).
 1. Uitvoering overeenkomst
  • SAR bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd, deze uitvoering geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever.
  • Tenzij anders tussen SAR en opdrachtgever uitdrukkelijk aangegeven en overeengekomen, bepaalt SAR welke advocaat of medewerker de opdracht uitvoert.
  • Gedurende de uitvoering van de opdracht kan een andere advocaat of medewerker van SAR een gedeelte van de werkzaamheden of behandeling van de zaak overnemen, indien daartoe naar het oordeel van SAR aanleiding voor is. Opdrachtgever verklaart daartegen geen bezwaar te hebben.
  • Bij verschil van inzicht omtrent de wijze van behandeling van de zaak heeft SAR het recht de opdracht te beëindigen.
 1. Betaling
  • Betaling van declaraties van SAR dient, zonder opschorting of verrekening, plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.
  • Bij gebreke van betaling binnen de termijn als bedoeld in artikel 4.1 van deze algemene voorwaarden (14 dagen na factuurdatum) is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is de opdrachtgever aansprakelijk voor voldoening van de wettelijke (handels)rente als bedoeld in de artikelen 6:119 en 6:119a van het Burgerlijk Wetboek, alsmede voor alle door SAR in verband met de invordering gemaakte kosten. Alle (buiten)gerechtelijke kosten, die verband houden met de invordering van declaraties komen evenwel voor rekening van de opdrachtgever.
  • SAR is gerechtigd om, indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt, de werkzaamheden op te schorten of te staken. Dit geldt ook voor zaken waarin wordt gewerkt op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand.
  • Indien de opdrachtgever de opdracht met SAR om welke reden dan ook beëindigt dan wel besluit eenzijdig in te trekken (al dan niet door overdracht van de zaak aan een andere belangenbehartiger) voordat de zaak door ons namens u is afgewikkeld, is de opdrachtgever verplicht de gewerkte uren en de verschotten (waaronder mede begrepen kosten van derden zoals medische verschotten) en kosten voor griffierechten die tot dan toe zijn gemaakt terstond te vergoeden na ontvangst van de door SAR gemaakte einddeclaratie.
  • Indien de opdrachtgever niet in staat is om het (volledig) verschuldigde bedrag binnen de in het eerste lid genoemde betalingstermijn te voldoen, verzoekt hij voor het verstrijken van de betalingstermijn gemotiveerd en onderbouwd om een betalingsregeling. Indien SAR instemt met een betalingsregeling wordt deze te allen tijde schriftelijk bevestigd. Betalingsregelingen dienen stipt door de opdrachtgever te worden nagekomen, op straffe van verval, waarbij het verschuldigde bedrag weer direct opeisbaar wordt.
  • In geval van liquidatie, (dreigend) faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever zijn de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk en volledig opeisbaar.
 1. Inschakeling van derden
  • Door SAR vindt geen voorafgaand overleg plaats voor de inschakeling van derden zoals procesadvocaten, deurwaarders, medisch adviseurs, koeriers en/of vertalers.
  • De kosten voor het inschakelen van derden zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 1. Honorarium
  • Voor de uitvoering van de overeenkomst is de opdrachtgever aan SAR verschuldigd het honorarium, vermeerderd met de omzetbelasting, verschotten, reiskosten, griffierechten en kosten van de door SAR ingeschakelde derden.
  • Als honorarium geldt het overeengekomen uurtarief (exclusief BTW) vermenigvuldigd met de gewerkte uren. SAR is gerechtigd het uurtarief tijdens de uitvoering van de opdracht te wijzigen.
  • SAR rekent een opslag van 7% op het eigen uurtarief, dit ter bestrijding van de kantoorkosten. Bij kantoorkosten kan onder andere worden begrepen: de kosten voor overhead, aanschaf en onderhoud van inventaris, porti, fotokopieën, dataverkeer, ICT-kosten, kennissystemen en andere vormen van ondersteuning.
  • De kantoorkosten worden berekend als een percentage van het geldende uurtarief en strekken tot vergoeding van niet nader te specificeren kosten van porto, communicatie, ondersteuning, et cetera. Het geldende percentage wordt op gelijke voet kenbaar gemaakt als het geldende uurtarief.
  • SAR is steeds gerechtigd een voorschotnota te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht of een tussentijdse declaratie.
  • De werkzaamheden worden maandelijks (op of rond de 30e van de maand) aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De te verrichten werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering zich strekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht.
  • Het in een tijdvak verschuldigde honorarium wordt bepaald door het aantal aan de uitvoering van de opdracht bestede uren, in tijdseenheden afgerond op zes minuten, te vermenigvuldigen met het geldende uurtarief van SAR. Het geldende uurtarief wordt bij de acceptatie van de opdracht schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigd. De hoogte van dit uurtarief wordt jaarlijks met ingang van de eerste dag van het nieuwe kalenderjaar opnieuw vastgesteld en bij de eerstvolgende declaratie aan opdrachtgever medegedeeld.
  • Verschotten betreffen de kosten van derden, griffierecht, et cetera.
 1. Aansprakelijkheid
  • SAR is voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd overeenkomstig de door de Nederlandse Orde van Advocaten vastgestelde verordening op de advocatuur.
  • Als zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door SAR afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico, dat ingevolge de polis in het desbetreffende geval voor rekening van SAR komt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de eerste zin wordt ook een nalaten begrepen.
  • Als, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de in dit artikel bedoelde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van SAR beperkt tot het door SAR in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte honorarium.
  • De aansprakelijkheid van SAR vervalt indien de opdrachtgever niet binnen (6) zes maanden nadat de opdrachtgever bekend is geworden met de gebeurtenis die tot de (eventuele) aansprakelijkheid leidt SAR schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld.
  • SAR zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Hierbij is SAR niet aansprakelijk voor tekortkomingen van bij de uitvoering van de opdracht betrokken derden, ook al zijn zij door SAR ingeschakeld.
  • SAR is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
  • De aan SAR gerelateerde (rechts)personen zijn niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van of voortvloeiend uit de uitvoering van (een gedeelte van) de opdracht of het nalaten daarvan.
  • SAR is gerechtigd bij communicatie gebruik te maken van al dan niet door derden aangeboden (digitale) communicatiemiddelen en -diensten en (digitale) diensten voor opslag van gegevens.
  • SAR is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, die direct of indirect het gevolg is van het gebruik van dergelijke communicatiemiddelen en diensten. SAR is evenmin aansprakelijk voor schade, die wordt veroorzaakt door of het gevolg is van het onderscheppen, manipuleren, infecteren, vertragen of verkeerd (door)sturen van elektronische berichten en documenten, onder andere, maar niet beperkt tot, virussen en zogenaamde hacks.
 1. Waarneming
  • De werkzaamheden worden uitgevoerd door SAR. Onder bijzondere omstandigheden, waaronder (al dan niet tijdelijke) arbeidsongeschiktheid is het mogelijk dat de werkzaamheden worden uitgevoerd door een externe waarnemer.
 1. Overige bepalingen
  • De door SAR ten behoeve van een opdrachtgever aangelegde dossiers zullen na afwikkeling van de opdracht een periode van vijf jaar worden bewaard. Zodra deze periode afgelopen is, behoudt SAR zich het recht om het dossier te vernietigen.
  • SAR is bevoegd, al dan niet in verband met een opdracht, de (persoons)gegevens van de opdrachtgever te verwerken, te bewaren en ter kennis te brengen van alle aan SAR gerelateerde (rechts)personen, als bedoeld in artikel 1.3, in verband met de uitvoering van een aan SAR verleende opdracht en ten behoeve van relatiebeheer.
  • Indiening van een eventuele klacht dient plaats te vinden binnen (3) drie maanden nadat de klager kennisnam of redelijkerwijs had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven op straffe van verval van recht. Als SAR er niet in slaagt eventuele klachten (daaronder begrepen declaratiegeschillen) van een opdrachtgever over de dienstverlening door SAR tot een voor die opdrachtgever aanvaardbare oplossing te brengen, dan kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur.
 1. Toepasselijk recht en forumkeuze
  • De rechtsverhouding tussen SAR en haar opdrachtgevers wordt beheerst door het Nederlandse recht, dat eveneens van toepassing is op deze algemene voorwaarden. Eventuele geschillen, waaronder mede begrepen vorderingen tot schadevergoeding uit welken hoofde dan ook, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

 

versie januari 2023